Podmienky využívania aplikácie

(ďalej len „Podmienky“)

1. Mobilná aplikácia Môj Tesco mobile je elektronický nástroj prevádzkovaný spoločnosťou O2 Slovakia, s.r.o. (ďalej len „Poskytovateľ“), ktorý slúži účastníkovi Poskytovateľa, ktorý sa riadne zaregistruje, prípadne jednorazovo prihlási v zmysle pokynov Poskytovateľa (ďalej len „Užívateľ“), na využívanie súvisiacich služieb poskytovaných prostredníctvom tejto mobilnej aplikácie.

2. Konto Užívateľa je prístupné po riadnej registrácii a prihlásení, resp. jednorazovom prihlásení v zmysle pokynov Poskytovateľa.

3. Užívateľ sa zaväzuje používať aplikáciu Môj Tesco mobile výlučne pre vlastné potreby.

4. Užívateľ sa zaväzuje používať aplikáciu Môj Tesco mobile v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, týmito Podmienkami, pokynmi Poskytovateľa, bezpečnostnými pravidlami siete Internet, dobrými mravmi a pravidlami etiky siete Internet. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude šíriť informácie a súbory, ktorých šírenie je v rozpore s vyššie uvedenými právnymi predpismi a pravidlami. Užívateľ zodpovedá za obsah svojich dát a údajov, prenášaných v rámci aplikácie Môj Tesco mobile, vrátane informácii a súborov, ktorých prenos prostredníctvom aplikácie Môj Tesco mobile Užívateľ sprostredkoval a uvedené sa vzťahuje aj na škodu, ktorá vznikne prenosom takýchto informácií a súborov Poskytovateľovi resp. iným osobám.

5. Užívateľ aplikácie Môj Tesco mobile sa zaväzuje nezasahovať do prevádzky a funkčnosti aplikácie Môj Tesco mobile, ani sa nepokúsi získať neautorizovaný prístup k nej.

6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť Podmienky a vyhradzuje si právo kedykoľvek zmeniť alebo pozastaviť aplikáciu Môj Tesco mobile, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia Užívateľovi.

7. Poskytovateľ si v prípade využívania aplikácie Môj Tesco mobile v rozpore s týmito Podmienkami (napr. šírenie reklamy, konanie v rozpore s dobrými mravmi, nabádanie k trestnej činnosti a pod.) a/alebo z technických dôvodov vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť prístup Užívateľa k aplikácii a portálu O2.

8. Všetky autorské a iné práva súvisiace s funkcionalitou, vizuálnym stvárnením a informačným obsahom aplikácie Môj Tesco mobile patria Poskytovateľovi, prípadne tretím stranám s ktorými má Poskytovateľ za týmto účelom uzatvorené príslušné dohody.

9. Prihlásením cez login, resp. jednorazovým prihlásením v zmysle pokynov Poskytovateľa dáva Používateľ aplikácii Môj Tesco mobile svoj výslovný súhlas na spracovanie jeho osobných údajov Poskytovateľom v rozsahu registračných údajov, resp. údajov potrebných pre jednorazové prihlásenie za účelom poskytovania informácií o akciách a produktoch spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. Tento súhlas je Užívateľ oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou na adresu sídla spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. Ďalšie práva Užívateľa sú upravené v čl. 10 Všeobecných podmienok poskytovania elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej telefónnej siete spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. v platnom znení (ďalej len „Všeobecné podmienky“). Zároveň Užívateľ berie na vedomie, že v mene spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. sú oprávnení spracúvať na základe zmluvy s O2 Slovakia, s.r.o. ako prevádzkovateľom osobné údaje sprostredkovatelia, ktorí sú uvedení na web stránke www.o2.sk.

10. Aktuálna spotreba bez zliav je suma zohľadňujúca volania, SMS a dáta nad rámec mesačných programov / aktivovaných balíčkov, poplatky za mesačné programy a aktivované balíčky. Suma nezahŕňa administratívne poplatky a zľavy. Suma a zostávajúce voľné jednotky sú orientačné. Volania, SMS, dáta uskutočnené v roamingu môžu byť zohľadnené s oneskorením maximálne 3 dni.

11. Služby tretích strán oslobodené o Daň z pridanej hodnoty (napr. SMS MHD lístok alebo SMS parkovací lístok) sa v zobrazení sumy spotreby nad rámec voľných jednotiek s DPH môžu zobrazovať s 20% DPH. Uvedená suma je len orientačná a tieto služby vám vo faktúre budú spoplatnené bez uplatnenia DPH.

12. Údaje o spotrebe jednotiek z balíčkov a výške kreditu sú orientačné a nemusia zahŕňať vaše posledné aktivity.

13. Na vzťahy neupravené týmito Podmienkami sa primerane použijú ustanovenia Všeobecných podmienok a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

14. Užívateľ berie na vedomie, že úkony uskutočnené užívaním aplikácie Môj Tesco mobile sú záväzné a podľa ich charakteru môžu byť považované za zmenu zmluvy o pripojení v zmysle Všeobecných podmienok.

15. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 02.07.2019.