Pravidlá súťaže „Zaregistrujte si svoju Clubcard na novej karte Trio a vyhrajte“

1. Usporiadateľ a Organizátor Súťaže

Usporiadateľom Súťaže s názvom „Zaregistrujte si svoju Clubcard na novej karte Trio a vyhrajte“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5, IČO: 47259116, DIČ: 2121743437, IČ DPH: SK2121743437, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 160894/B (ďalej len „Usporiadateľ“).

Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu.

Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá„).

2. Miesto a čas konania súťaže

Súťaž prebieha vo všetkých predajných stánkoch Tesco mobile v hypermarketoch Košice, HM Nitra, HM Žilina, HM Trnava, HM Bratislava – Petržalka, HM Prešov, HM Banská Bystrica, HM Bratislava – Zlaté piesky, HM Nové Zámky, HM Michalovce, HM Spišská Nová Ves, HM Vranov nad Topľou, HM Rožňava, HM Kežmarok, HM Lučenec, HM Galanta, HM Liptovský Mikuláš, HM Trebišov, HM Bardejov a v OD Kamenné nám. Bratislava, (ďalej len „Miesto konania Súťaže“) v termíne od 8.11.2023 do 9.1.2024 (ďalej len „Čas konania Súťaže“). Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý si od 8.11.2023 do 9.1.2024 kúpi v stánku Tesco mobile novú SIM kartu Tesco mobile Trio s kreditom 15 € za 5 € a zaregistruje si na nej v dobe trvania súťaže svoju Tesco Clubcard.

3. Účastníci Súťaže

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie:

 • každá fyzická osoba
 • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
 • ktorá má viac ako 16 rokov,
 • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa Pravidiel, s výnimkou:
  • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
  • osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými, promotion a event agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

4. Podmienky účasti v Súťaži

Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý si v dobe trvania súťaže kúpi v stánku Tesco mobile novú SIM kartu Tesco mobile Trio s kreditom 15 € za 5 € a zaregistruje si na nej svoju Tesco Clubcard. Usporiadateľ vyžrebuje zo všetkých Účastníkov Súťaže 33 výhercov.

Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

5. Žrebovanie

Organizátor Súťaže vyberie po ukončení súťaže do 14 pracovných dní náhodným žrebovaním 33 Výhercov.

Žrebovanie súťaže bude prebiehať pod dohľadom 2 zamestnancov oddelenia Prepaid squadu Usporiadateľa v sídle Usporiadateľa.

Do žrebovania o výhry budú zaradení všetci Účastníci, ktorí splnia podmienky súťaže.

Výhercovia budú uverejnení na stránke Usporiadateľa súťaže www.tescomobile.sk/sutaze najneskôr do 14 pracovných dní od skončenia súťaže. Výhercovia budú informovaní o výhre telefonicky. Výhra bude výhercovi odoslaná do 30 dní od termínu žrebovania.

6. Výhra

Usporiadateľ v Súťaži odovzdá nasledovné výhry:

 • 1x Xiaomi 13T Pro 12/512GB

Výhra je v celkovej hodnote 605 €.

 

 • 1x Xiaomi TV QLED Q2 65″

Výhra je v celkovej hodnote 460 €.

 

 • 1x Xiaomi Robot Vacuum X10 EU

Výhra je v celkovej hodnote 290 €.

 

 • 30x bezdrôtové slúchadlá Xiaomi Redmi Buds 4 Lite

Výhra je v celkovej hodnote 29,99 €.

 

Cenu podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ.

Výhra bude výhercovi odoslaná do 30 dní od termínu žrebovania.

7. Identifikácia výhercov

Výhercovi bude Výhra odoslaná a odovzdaná kuriérom po jeho identifikácii na základe predloženia občianskeho preukazu. Organizátor s cieľom odovzdania Výhry vopred kontaktuje Výhercu, ktorý splnil všetky Podmienky účasti v Súťaži v Mieste konania Súťaže. Organizátor si vyžiada jeho kontaktné údaje na odovzdanie Výhry (meno, priezvisko a adresu, telefónne číslo) a to najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia Výhercov. V prípade, ak Výherca neodpovie a neposkytne Organizátorovi údaje potrebné k odovzdaniu Výhry do 3 pracovných dní od kontaktovania Výhercu, Výherca stráca nárok na Výhru a Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo zopakovať výber Výhercu.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané výhry boli splnené, alebo nie. Výhry nemôžu vyhrať Účastníci Súťaže, ktorí nesplnili, alebo iba čiastočne splnili, podmienky stanovené pre výhry.

8. Osobné údaje

Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo alebo email môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom za účelom prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry), a to po dobu trvania Súťaže, Usporiadateľom ako prevádzkovateľom. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu.

Súťažiaci má práva podľa § 19 – 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a za podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len „Snímok“) pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

9. Dane

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

10. Záverečné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).
Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa a Usporiadateľa konečné a záväzné.

V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke www.tescomobile.sk/sutaze.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Bratislave dňa 8. 11. 2023