Identifikačné údaje podniku

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47259116, IČ DPH SK2121743437, zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 160894/B.

Rozsah ponúkaných služieb

Spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. poskytuje elektronické komunikačné služby prostredníctvom mobilnej siete, a to prostredníctvom nasledovných frekvencií: 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 3500 MHz. Základný rozsah ponúkaných služieb sú predovšetkým:

Hlasové a Internetové služby poskytujeme prostredníctvom štandardných technológií nezávisle od dostupných frekvenčných pásiem. Zákazníkovi teda poskytujeme, vzhľadom na jeho aktuálnu polohu, čo najoptimálnejšie služby kombináciou jednotlivých frekvenčných pásiem, a to vždy za rovnakých cenových podmienok, pretože sme fér. Nechceme zaťažovať zákazníka zbytočnými detailami o jednotlivých frekvenciách a technológiách.

Bližšie podrobnosti o všetkých službách poskytovaných spoločnosťou O2 Slovakia, s.r.o. pre programy Tesco mobile sú k dispozícii na tescomobile.sk.

  • Hlasové služby (verejná telefónna služba) – mobilná sieť
  • Internetové služby – mobilná sieť
  • Iné služby

Štandardné ceny

Štandardné ceny s informáciami o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobnosti o uplatňovaných štandardných zľavách, osobitných a cielených systémoch taríf, ktorými sú tarify určené pre zdravotne postihnutých užívateľov, alebo pre užívateľov s osobitnými sociálnymi potrebami, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, priame poplatky súvisiace s prenosom čísel alebo iných identifikátorov sú uvedené v Cenníku.

Štandardné zmluvné podmienky

Štandardné zmluvné podmienky sú obsiahnuté vo Všeobecné podmienky poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej telefónnej siete spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Všeobecné podmienky“).

Všeobecné podmienky

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok, vrátane podrobností o ponúkaných spôsoboch odškodnenia v prípade uznania reklamácie je obsiahnutý vo Všeobecných podmienkach.

Informácie o každej zmene prístupu k službám tiesňového volania alebo informáciám o polohe volajúceho v rámci služby, ktorú si predplatil

K tiesňovým službám môžete na Slovensku ako aj v celej EÚ pristupovať prostredníctvom volania na jednotné európske číslo tiesňového volania 112. Na Slovensku môžete bezplatne volať aj na národné čísla tiesňového volania (150, 155 a 158) a zasielať SMS na číslo 112. Možnosť zasielanie SMS na číslo 112 sa nevzťahuje na cudzozemských účastníkov využívajúcich služby v mobilnej telefónnej sieti podniku. Taktiež môžete využívať systém eCall používaný vo vozidlách v celej EÚ, ktorý zabezpečuje automatické bezplatné volanie na tiesňovú linku 112 v prípade vážnej dopravnej nehody.
O alternatívnych spôsoboch prístupu k tiesňovým službám prostredníctvom tiesňovej komunikácie, ktorá je povinná v inej krajine EÚ, sa prosím informujte v danom navštívenom štáte.
Varovania verejnosti môžete na Slovensku prijímať prostredníctvom SMS správ, ktoré sa zasielajú na základe písomnej odôvodnenej žiadosti Ministerstva vnútra SR.
Informácie o prístupe k službám tiesňového volania sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a Cenníku.

Informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím

Koncoví užívatelia so zdravotným postihnutím majú rovnocenný prístup k záchranným službám prostredníctvom tiesňovej komunikácie, aký majú ostatní koncoví užívatelia. Koncoví užívatelia so zdravotným postihnutím majú prístup k záchranným službám prostredníctvom SMS na jednotné európske číslo tiesňového volania 112. Poskytovateľ služieb takýmto účastníkom automaticky, hlasovým volaním na IVR a bezplatne poskytuje v roamingu aj základné personalizované cenové informácie.
Ďalšie informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím sú uvedené v Cenníku.

Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb

Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb spoločnosti sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a v príslušnej časti Cenníka.

Asistenčné služby

Aktuálne kontaktné údaje na servisné služby poskytované spoločnosťou O2 Slovakia, s.r.o. pre programy Tesco mobile nájdete na stránke https://tescomobile.sk/sluzby-a-podpora/kontaktujte-nas/.

Mechanizmy na urovnanie sporov

Mechanizmy na urovnanie sporov sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

Riešenie sporov online:

Platforma pre alternatívne riešene sporov online

Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania

Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

Informácie o postupoch uplatňovaných podnikom, zameraných na meranie a riadenie prevádzky

Informácie o postupoch uplatňovaných podnikom, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

Informácie o právach súvisiacich s univerzálnou službou, službe prezentácie identifikácie volajúceho a službe zamedzenia prezentácie identifikácie volajúceho

Informácie o službe prezentácie identifikácie volajúceho a o službe zamedzenia prezentácie identifikácie volajúceho podľa § 60 Zákona sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a Cenníku.

Informácie o práve účastníka zverejniť svoje údaje v telefónnom zozname

Informácie o práve účastníka podľa § 59 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách sú uvedené v čl. 4.1 vo Všeobecných podmienkach.

Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr

Spoločnosť O2 Slovakia používa v prípade neplatenia faktúr primerané a nediskriminačné postupy. Bližšie podrobnosti sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a Cenníku paušál TRI100.

Blokovanie bez poplatku

Bez poplatku podnik blokuje odchádzajúce volania, SMS alebo služby multimediálnych správ (MMS) na vybrané množiny čísel (množiny (0)900x xxxxxx, (0)97x xxxxxx, (0)98x xxxxxx).

Informácie podľa prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014

NÁZOV BALÍČKA / PROGRAMU SLUŽIEB MAXIMÁLNA PRENOSOVÁ RÝCHLOSŤ SMEROM K UŽÍVATEĽOVI MAXIMÁLNA PRENOSOVÁ RÝCHLOSŤ SMEROM OD UŽÍVATEĽA VÝŠKA DENNÉHO / MESAČNÉHO DÁTOVÉHO LIMITU MAXIMÁLNA RÝCHLOSŤ PO PREKROČENÍ DÁTOVÉHO LIMITU DOSTUPNÉ PROSTREDNÍCTVOM TECHNOLÓGIÍ
Internet na deň 1GB 73 Mbit/s 25 Mbit/s 1024 MB    (1 GB)  denne 0 kbps* GPRS 900 MHz UMTS 900 MHz a 2100 MHz LTE 800 MHz, 1800 MHz a 3500 MHz
Internet na deň 400MB (Trio) 200 Mbit/s 40 Mbit/s 400 MB denne 0 kbps* GPRS 900 MHz UMTS 900 MHz a 2100 MHz LTE 800 MHz, 1800 MHz a 3500 MHz
Internet na deň 300MB 73 Mbit/s 25 Mbit/s 300 MB  denne 0 kbps* GPRS 900 MHz UMTS 900 MHz a 2100 MHz LTE 800 MHz, 1800 MHz a 3500 MHz
Internet na deň 250MB 73 Mbit/s 25 Mbit/s 250 MB  denne 0 kbps* GPRS 900 MHz UMTS 900 MHz a 2100 MHz LTE 800 MHz, 1800 MHz a 3500 MHz
Internet500 73 Mbit/s 25 Mbit/s 500 MB     (30 dní) 0 kbps* GPRS 900 MHz UMTS 900 MHz a 2100 MHz LTE 800 MHz, 1800 MHz a 3500 MHz
Internet1500 73 Mbit/s 25 Mbit/s 1500 MB    (30 dní) 0 kbps* GPRS 900 MHz UMTS 900 MHz a 2100 MHz LTE 800 MHz, 1800 MHz a 3500 MHz
Internet5000 73 Mbit/s 25 Mbit/s 5000 MB    (30 dní) 0 kbps* GPRS 900 MHz UMTS 900 MHz a 2100 MHz LTE 800 MHz, 1800 MHz a 3500 MHz
Internet500 (Trio) 200 Mbit/s 40 Mbit/s 500 MB     (30 dní) 0 kbps* GPRS 900 MHz UMTS 900 MHz a 2100 MHz LTE 800 MHz, 1800 MHz a 3500 MHz
Internet1500 (Trio) 200 Mbit/s 40 Mbit/s 1500 MB    (30 dní) 0 kbps* GPRS 900 MHz UMTS 900 MHz a 2100 MHz LTE 800 MHz, 1800 MHz a 3500 MHz
Internet5000 (Trio) 200 Mbit/s 40 Mbit/s 5000 MB    (30 dní) 0 kbps* GPRS 900 MHz UMTS 900 MHz a 2100 MHz LTE 800 MHz, 1800 MHz a 3500 MHz

* Po vyčerpaní objemu voľných dát klesne maximálna prenosová rýchlosť na 0 kbps. Na ďalšie využívanie dát má Účastník možnosť aktivovať si spoplatnené dáta (napr. navýšenie balíčka alebo obnova Internetu na deň).

Informácie o poskytovaní faktúr

Spoločnosť O2 Slovakia poskytuje bez poplatku základnú úroveň rozpísaných faktúr v elektronickej forme alebo bez poplatku v papierovej forme na základe žiadosti a voľby účastníka. Základná úroveň rozpísaných faktúr sa zasiela po dohode s účastníkom na emailovú adresu uvedenú účastníkom alebo inou elektronickou formou, ktorá umožňuje jej prijatie v akomkoľvek elektronickom formáte. Papierová formu základnej úrovne rozpísaných faktúr sa zasiela bezplatne na poštovú adresu uvedenú účastníkom. Základná úroveň rozpísaných faktúr umožní účastníkovi sledovať jeho výdavky a pravidelne overiť výšku podnikom účtovanej sumy za využívanie verejnej siete alebo verejnej služby. Povinnosť poskytovať účastníkovi základnú úroveň rozpísaných faktúr neplatí v prípade predplatených služieb. Základná úroveň rozpísaných faktúr nemusí zahŕňať volania na bezplatné čísla, vrátane tiesňových volaní.