Marketing tretích strán vrátane lokalizácie

Marketing tretích strán vrátane lokalizácie

Publikované

Súhlasím, aby Poskytovateľ Osobné údaje Účastníka (vrátane prevádzkových údajov a lokalizačných údajov vzťahujúcich sa na telefónne číslo pridelené Poskytovateľom na základe Zmluvy/Zmlúv a cookies) spracúval a uchovával počas doby trvania zmluvného vzťahu na účely marketingu služieb, produktov a ponúk partnerov Poskytovateľa, ktorých zoznam je uvedený na webovom sídle Poskytovateľa a Účastník zároveň súhlasí s tým, že ho Poskytovateľ bude o nich informovať prostredníctvom SMS, elektronickej pošty alebo iným podobným spôsobom. Tento súhlas nadobúda účinnosť momentom uzatvorenia Zmluvy medzi Poskytovateľom a Účastníkom. Súhlas je udelený na dobu neurčitú a Účastník má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie je účinné doručením odvolanie na ktorékoľvek predajné miesto Poskytovateľa v zmysle Všeobecných podmienok.