PODMIENKY NÁKUPU PRE ALTERNATÍVNE FORMY PREDAJA

PODMIENKY NÁKUPU PRE ALTERNATÍVNE FORMY PREDAJA

Publikované

1. Pojmy

„Alternatívne formy predaja“ sú predaj tovarov a služieb Poskytovateľa služby na základe telefonickej objednávky prostredníctvom telefónneho čísla Predávajúceho alebo predaj na základe objednávky prostredníctvom elektronického obchodu Predávajúceho – E-shop, teda predaj tovaru a služieb na základe zmlúv uzatváraných na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho.

„Kupujúci“ je záujemca o služby a tovar Predávajúceho.

„Podmienky“ sú tieto podmienky nákupu pre alternatívne formy predaja, ktoré upravujú predaj tovarov a poskytnutie služieb Poskytovateľa služby v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. „Predávajúci“ je spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o., ako Poskytovateľ služby, so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5, IČO 35 848 863, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 27882/B. „Zákon“ je zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Všeobecné ustanovenia

2.1. Predaj na základe zmluvy na diaľku je realizovaný na základe zmluvy medzi Predávajúcim a spotrebiteľom, dohodnutej a uzavretej výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho a Kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu na základe zadanej objednávky prostredníctvom elektronického obchodu Predávajúceho – E-shop alebo telefonickej objednávky. Ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak alebo Kupujúci neobdrží inú informáciu, do siedmich pracovných dní od akceptácie objednávky Predávajúcim doručí Predávajúci Kupujúcemu SIM kartu, zmluvné dokumenty a iné materiály, tovar, prípadne darčekové predmety na adresu doručenia zadanú Kupujúcim v objednávke.
2.2. Kupujúci je povinný pri zadávaní objednávky alebo iných zmluvných dokumentov uvádzať pravdivé údaje.
2.3. Objednávka je záväzná iba pre Predávajúceho. Kupujúci ňou nie je viazaný a je oprávnený ju kedykoľvek zrušiť do okamihu samotnej realizácie predaja, t. j. odovzdania SIM karty, zmluvných dokumentov a iných materiálov, tovaru, prípadne darčekových predmetov.
2.4. Predávajúci je oprávnený obmedziť možnosť objednania tovaru a služieb prostredníctvom Alternatívnych foriem predaja určením maximálneho počtu kusov tovaru a/alebo SIM kariet, ktoré je Kupujúci oprávnený odobrať.
2.5. Ak Kupujúci nesplní podmienky objednania tovaru prostredníctvom Alternatívnych foriem predaja, objednávka môže byť Predávajúcim bez náhrady zrušená. Objednávka môže byť Predávajúcim bez náhrady zrušená aj po opakovanom neúspešnom pokuse o doručenie tovaru Kupujúcemu na adresu doručenia zadanú v objednávke.
2.6. Predávajúci je oprávnený objednávky uskutočnené prostredníctvom Alternatívnych foriem predaja overiť telefonicky, zároveň je oprávnený overiť totožnosť Kupujúceho. V prípade, že sa objednávku Kupujúceho nepodarí potvrdiť na kontaktných telefonických číslach uvedených Kupujúcim, môže byť objednávka bez náhrady zrušená.
2.7. Predávajúci realizuje predaj prostredníctvom Alternatívnych foriem predaja výhradne na území Slovenskej republiky. Náklady spojené s doručením znáša Predávajúci.
2.8. Kupujúci môže na prevzatie zásielky splnomocniť inú osobu. Splnomocnená osoba je povinná sa pri prevzatí zásielky preukázať platným plnomocenstvom (originálom alebo úradne overenou kópiou) a je povinná originál alebo kópiu platného plnomocenstva odovzdať subjektu, ktorý danú zásielku doručil.
2.9. Kupujúci sa zaväzuje cenu za objednaný tovar a/alebo službu uvedenú v objednávke zaplatiť subjektu, ktorý danú zásielku doručil, okrem prípadu, ak na základe rozhodnutia Predávajúceho bude daná suma následne vyfakturovaná zo strany Predávajúceho.

3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a zmluvy o poskytovaní verejných služieb

3.1. Pri nákupe na základe zmluvy uzavretej na diaľku na základe objednávky prostredníctvom elektronického obchodu Predávajúceho – E-shop alebo telefonickej objednávky má Kupujúci právo písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa jej uzavretia, t. j. prevzatia tovaru. V prípade predaja na základe objednávky prostredníctvom elektronického obchodu Predávajúceho – E-shop alebo telefonickej objednávky nie je možné odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ak došlo k začatiu využívania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie. Služby sa začínajú poskytovať aktiváciou SIM karty. Žiadosťou o aktiváciu SIM karty udeľuje spotrebiteľ súhlas so začatím poskytovania služby.
3.2. Odstúpením od kúpnej zmluvy a/alebo zmluvy o poskytovaní verejných služieb nie je dotknutá povinnosť Kupujúceho zaplatiť za plnenia a služieb, ktoré mu Predávajúci poskytol do momentu odstúpenia. Kupujúci a Predávajúci sú povinní vrátiť si všetko, čo do okamihu odstúpenia od zmluvy o poskytovaní verejných služieb dostali.
3.3. Kupujúci písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy a/alebo zmluvy o poskytovaní verejných služieb zašle na poštovú adresu: DHL Logistics, spol. s r. o., Diaľničná 2, 903 01 Senec.
3.4. Kupujúci je povinný tovar vrátiť nepoškodený, v originálnom obale, kompletný spolu s príslušenstvom, faktúrou a so záručným listom.
3.5. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa týka len kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou a tovar a/alebo služba mu neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.
3.6. Zánikom kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní verejných služieb iným spôsobom než splnením alebo spôsobom nahrádzajúcim splnenie zanikajú s obdobnými právnymi účinkami aj ostatné závislé zmluvy.
3.7. Ak bolo odstúpenie od kúpnej zmluvy a/alebo zmluvy o poskytovaní verejných služieb vykonané v rozpore s týmito Podmienkami, považuje sa takéto odstúpenie za neplatné.
3.8. Náklady na vrátenie SIM karty, zmluvných a iných dokumentov, tovaru, príp. darčekových predmetov Predávajúcemu znáša Kupujúci, okrem prípadu, ak sa preukáže, že výrobok bol vadný.
3.9. Vrátenie uhradenej ceny tovaru Predávajúcim sa realizuje len po splnení podmienok vyplývajúcich z týchto Podmienok, a to poštovou poukážkou na adresu na území Slovenskej republiky uvedenú Kupujúcim v písomnom odstúpení od zmluvy alebo návratke tovaru alebo prevodom na bankový účet určený Kupujúcim vedený bankou na území Slovenskej republiky.

4. Záverečné ustanovenia

4.1. Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci spracúval osobné a prevádzkové údaje, ktoré mu boli poskytnuté v súvislosti s objednávaním služieb Predávajúceho, a to v rozsahu a za podmienok uvedených v Zmluve o poskytovaní verejných služieb a vo Všeobecných podmienkach. Zároveň Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas so spracúvaním osobných a prevádzkových údajov, ktoré boli Predávajúcemu poskytnuté v súvislosti s objednávaním takého tovaru, na ktorý sa nevzťahujú Všeobecné podmienky, a to za účelom poskytnutia tovaru ako aj ďalších služieb, ktoré s ním súvisia (vrátane uzavretia Kúpnej zmluvy, zmien a ukončenia, fakturácie, evidencie pohľadávok), ako aj za účelom informovania Kupujúceho o službách, službách s pridanou hodnotou, produktoch, ponukách, novinkách a ďalších informáciách vzťahujúcich sa k Predávajúcemu a k jeho partnerom, v spolupráci s ktorými Predávajúci pripravil pre Kupujúceho zaujímavé ponuky a výhody. Za účelom poskytnutia daného tovaru a ďalších služieb, ktoré s ním súvisia, je Predávajúci oprávnený spracúvať údaje podľa tohto bodu po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvania. Na marketingové účely je Predávajúci oprávnený spracúvať údaje podľa tohto bodu po dobu neurčitú s možnosťou, aby Kupujúci kedykoľvek svoj súhlas odvolal na základe výslovného, zrozumiteľného a určitého prejavu vôle (napr. doporučeným listom, telefonátom na zákaznícku linku a podobne, prípadne iným spôsobom uvedeným na webovom sídle Predávajúceho) po náležitej identi kácii Kupujúceho.
4.2. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť spôsob doručenia a subjekt realizujúci doručenie a ďalšie parametre Alternatívnych foriem predaja.
4.3. Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť alebo dočasne či trvale zamedziť poskytovanie Alternatívnych foriem predaja.
4.4. Na vzťahy neupravené týmito Podmienkami (napr. ukončenie platnosti zmluvy o poskytovaní verejných služieb) sa primerane použijú ustanovenia Všeobecných podmienok poskytovania elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej telefónnej siete Poskytovateľa služieb v platnom znení a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
4.5. Reklamácie tovaru sa vybavujú v súlade so záručnými podmienkami uvedenými v záručných listoch, Reklamačným poriadkom pre alternatívne formy predaja, ktorý je priložený k zásielke a zverejnený na internetovej adrese www.tescomobile.sk, a príslušnými právnymi predpismi. Nevzťahuje sa na ne reklamačný poriadok pre služby uvedený v jednotlivých všeobecných podmienkach služieb Predávajúceho. Pri reklamácii tovaru je potrebné predložiť doklad o zaplatení tovaru alebo záručný list, ak bol vystavený, s vyznačeným dátumom prevzatia. Dátum prevzatia tovaru sa bude na účely začiatku plynutia záručnej lehoty považovať za deň predaja. Dátum prevzatia tovaru je Kupujúci povinný vyznačiť v záručnom liste. Kupujúci je zároveň povinný prezrieť si tovar bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.
4.6. Pojmy používané v týchto Podmienkach, ktoré tu nie sú osobitne de nované, majú rovnaký význam ako rovnaké pojmy de nované v príslušných všeobecných podmienkach služieb Predávajúceho.
4.7. Pokiaľ Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je pokiaľ ide o Služby Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a pokiaľ ide o TovarSlovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www. mhsr.sk);spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. V prípade Alternatívnej formy predaja Kupujúcimôže na podanie návrhu na alternatívne riešeniesvojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovejstránke http://ec.europa.eu/consumers/ odr/.
4.8. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. 2. 2016.