Pravidlá súťaže „Učiteľské frázy“

1.    Usporiadateľ a Organizátor Súťaže

Usporiadateľom Súťaže s názvom „Učiteľské frázy“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5, IČO: 47259116, DIČ: 2121743437,
IČ DPH: SK2121743437, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 160894/B, prostredníctvom oficiálneho instagramového profilu značky Tesco mobile
pre Slovensko (ďalej len „Usporiadateľ“).

Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu.

Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

2.    Miesto a čas konania súťaže

Súťaž   prebieha na instagramovom účte Usporiadateľa www.instagram.com/tescomobile.sk (ďalej len „Miesto konania Súťaže“) v termíne od 07. 09. 2021 do 12. 09. 2022 (ďalej len „Čas konania Súťaže“). Do žrebovania o výhry budú zaradení všetci Účastníci, ktorí sa splnením podmienok zapoja do súťaže.

3.    Účastníci Súťaže

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie:

  • každá fyzická osoba
  • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
  • ktorá má viac ako 16 rokov,
  • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa Pravidiel, s výnimkou:
  • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
  • osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými, promotion a event agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

4.    Podmienky účasti v Súťaži

Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý je sledovateľom profilu https://www.instagram.com/tescomobile.sk a v dobe trvania súťaže do komentára pod súťažný príspevok napíše odpoveď na uverejnenú otázku. Každý súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže
len 1 odpoveďou. Usporiadateľ vyžrebuje z odpovedí 3 výhercov.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom.

Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

5.    Žrebovanie

Organizátor Súťaže vyberie po ukončení súťaže do 14 pracovných dní náhodným losovaním
3 výhercov.

Do žrebovania o výhry budú zaradení všetci Účastníci, ktorí splnia podmienky súťaže.

Výhercovia budú uverejnení na Mieste konania súťaže najneskôr do 14 pracovných dní
od skončenia súťaže. Výhercovia budú informovaní o výhre prostredníctvom správy na Instagram profil, pod ktorým sa zapojili do súťaže.

6.    Výhra

Usporiadateľ v Súťaži odovzdá nasledovné výhry:

  • 3x balíček Tesco mobile so SIM Trio

Ceny podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ.

Výhra bude výhercovi odoslaná do 30 dní od termínu žrebovania.

7.    Identifikácia výhercov

Výhercovi bude Výhra odoslaná a odovzdaná kuriérom po jeho identifikácii na základe predloženia občianskeho preukazu. Organizátor s cieľom odovzdania Výhry vopred kontaktuje Výhercu,
ktorý splnil všetky Podmienky účasti v Súťaži v Mieste konania Súťaže. Organizátor si vyžiada jeho kontaktné údaje na odovzdanie Výhry (meno, priezvisko a adresu, telefónne číslo) a to najneskôr do 5 pracovných dní od vyhlásenia výsledkov Súťaže. V prípade, ak Výherca neodpovie
a neposkytne Organizátorovi údaje potrebné k odovzdaniu Výhry do 3 pracovných dní
od kontaktovania Výhercu, Výherca stráca nárok na Výhru a Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo zopakovať výber Výhercu. Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané výhry boli splnené, alebo nie. Výhry nemôžu vyhrať Účastníci Súťaže, ktorí nesplnili, alebo iba čiastočne splnili, podmienky stanovené pre výhry.

8.    Osobné údaje

Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu
v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti Instagram, na ktorej sa Účastník zapojil do súťaže, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom za účelom prevádzkovania súťaže
(napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry), a to po dobu trvania Súťaže, Usporiadateľom ako prevádzkovateľom. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu.

Súťažiaci má práva podľa § 19 – 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.

Účastník Súťaže zároveň udeľuje súhlas na uverejnenie osobných údajov v rozsahu prezývka, meno a mesto za účelom zverejnenia Výhercov na instagramovom profile Tesco mobile. Usporiadateľ týmto vyhlasuje, že získané osobné údaje použije len na vyššie uvedené účely. Osobné údaje budú v mene Usporiadateľa spracúvané prostredníctvom sprostredkovateľa, a to spoločnosťou Istropolitana Advertising, s. r. o.

Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia
v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len „Snímok“) pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia
a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

9.    Dane

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať
na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona
č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

10.    Záverečné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania
ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad
na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa a Usporiadateľa konečné a záväzné. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Bratislave dňa 07. 09. 2022